MAGYAR OLDAL / ENGLISH VERSION
TELEFON: +40 / 745 123145

Măsura 111L

Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinte

 

Măsura 111L se încadrează în Axa I – „Cresterea competitivitații sectoarelor agricol si forestier” şi are ca obiectiv general îmbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabila a terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de cunostinte inovative adresate persoanelor adulte, tinere care activeaza în sectoarele mentionate.

 

Obiective specifice:


- Dobândirea de informații și cunoștințe relevante de către tinerii fermieri, care să permită gospodarirea durabila a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitatii managementului la nivel de ferma, restructurarea si modernizarea în sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere prin metode inovative, contribuind astfel la îmbunatatirea conditiilor de viata si reducerea somajului în microregiune.
- Îmbunatatirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activitati forestiere pentru practicarea unui management durabil al padurilor în vederea cresterii suprafetelor forestiere, prelucrarii lemnului si valorificarii eficiente a produselor padurii.

Obiective operaționale:

Obiectivele operaționale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la:
- Îmbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru agricultura, silvicultura si industria alimentara, în special pentru tineri fermieri de semi-subzistenţă;
- Pregatire generala în special a tinerilor fermieri pentru managementul şi administrarea fermelor;
- Respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi produse si sisteme de procesare) ;
- Constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier si al industriei alimentare în scopul îmbunatatirii protectiei mediului;
- Educarea si constientizarea proprietarilor de paduri (dobândirea constiintei forestiere) în vederea asigurarii gospodaririi durabile a padurilor coroborat cu valorificarea superioara a resurselor forestiere si cresterea procentului de paduri;
- Informari privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (IT).
- Transfer de cunoştinţe privind conservarea şi recuperarea unor plante, culturi sau rase tradiţionale, specifice microregiunii, înfiinţarea de culturi tradiţionale, precum şi obţinerea unor produse agricole sau agro-alimentare tradiţionale prin metode inovative şi prin crearea unor parteneriate în acest sens;

Contribuţia publică aferentă Măsurii 111L este de 28.000 euro din care:

Ajutorul public (FEADR+contribuţie publică naţională): 100%, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.
Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite prin această măsură.